Ik leer anders
Opleidingscentrum
Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Disclaimer / algemene voorwaarden

Opleidingscentrum Ik leer anders
Helmstraat 30
2681 GK Monster
(06) 244 355 45
info@ikleeranders.nl
www.ikleeranders.nl

KvK inschrijfnummer 27354885 in Den Haag
BTW-nummer 145574106B01
Rekeningnummer
IBAN: NL32INGB0004482396 t.a.v. Opleidingscentrum Ik leer anders in Monster
BIC: INGBNL2A

Opleiding/workshop individuele inschrijving

Aanmelding
Aanmelden voor een opleiding/workshop geschiedt door het invullen van een deelnameformulier via de site www.ikleeranders.nl. Bij iedere training geldt een maximum aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, ontvangt de deelnemer een bericht per email.

Betaling
Betalingen vinden plaats 14 dagen na ontvangst van de factuur, voor de start van de eerste trainingsdag. De deelname is definitief wanneer het bedrag staat bijgeschreven op de rekening van het opleidingscentrum Ik leer anders. Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving per email.

Annulering door klant
Na aanmelding is er een bedenktijd van 14 dagen. Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk. Wanneer een deelnemer de aanmelding annuleert, wordt de helft van het cursusgeld doorberekend aan kosten en het restant van het bedrag teruggestort. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is het opleidingscentrum gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

Plaatsvervanger
In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het certificaat komt op naam van de plaatsvervanger.

Verplaatsen cursusdatum
Indien een klant verhinderd is op een bepaalde datum, kan de cursusdag kosteloos worden ingehaald tijdens een andere training. Dit dient wel 48 uur voorafgaande aan de opleiding te worden doorgegeven. Bij ziekte of uitzonderlijke situaties kan de deelnemer op de dag van de opleiding dit mondeling doorgeven.

Annulering door opleidingscentrum Ik leer anders
Bij onvoldoende aanmeldingen, twee weken voor aanvang van de trainingsdagen, behoudt het opleidingscentrum Ik leer anders het recht om de trainingsdagen te annuleren. Dit wordt schriftelijk medegedeeld. Het bedrag wordt dan teruggestort op de rekening van de deelnemer.

In company cursus

Offerte
Voor de in company cursus wordt een specifieke offerte gemaakt. In deze offerte staat de prijs en de globale inhoud van de cursus. Deze offerte wordt binnen twee weken na het eerste gesprek toegestuurd en blijft drie weken geldig. De organisatie bevestigt schriftelijk het akkoord met de offerte. Dit wordt door het opleidingscentrum schriftelijk bevestigd waarna concrete afspraken over de inhoud van de cursus worden gemaakt.

Cursusinhoud
In onderling overleg wordt de cursusinhoud vastgesteld.

Deelnemers
Het aantal cursisten is maximaal 30 of anders in overleg. Bij in company cursussen kan op verzoek van de organisatie na afloop van een cursus een certificaat van deelname worden verstrekt door het opleidingscentrum Ik leer anders. De namen van de cursisten moeten uiterlijk een week voor de cursusdatum door de organisatie worden verstrekt. Het certificaat wordt na afloop van de cursus verstrekt aan cursisten die de hele dag aanwezig zijn geweest.
In geval van verhindering kan de organisatie een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Het certificaat op naam wordt dan nagestuurd per post.

Betaling
Na afloop van de cursus ontvangt de organisatie de factuur. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Annulering
Indien de organisatie akkoord is gegaan met de offerte en het opleidingscentrum Ik leer anders heeft dit schriftelijk bevestigd, kan de cursus niet meer kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is het opleidingscentrum gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

Individuele sessies

Tarief en betaling
Voor aanvang voor de eerste sessie ontvangt de klant een email met het tarief, de afspraakbevestiging en globale inhoud van de sessie(s).
Betaling, contact of per pin, vindt plaats aan het eind van iedere sessie. Via de email krijgt de klant na afloop van de sessie(s) een rekeningoverzicht als bewijs van betaling. De tariefstelling voor de sessies is niet afhankelijk van het resultaat van de bijeenkomst. De inhoud van de sessie(s) wordt afgestemd op de klant. Het resultaat is van meerdere factoren afhankelijk. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan. Tijdens de sessie kunnen extra producten en/of diensten worden aangeboden tegen betaling (bijvoorbeeld werkboek en/of computerprogramma).

Afspraak annuleren
Afspraken dienen mondeling geannuleerd te worden (persoonlijk of telefonisch). Kosteloos annuleren kan tot 24 uur van te voren. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ziekte, kan de
afspraak dezelfde dag geannuleerd worden. Er wordt dan een vervangende afspraak gemaakt.
Indien wij een afspraak met u willen afzeggen, dienen wij dit minimaal 24 uur van te voren te
doen.

Website

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op de site www.ikleeranders.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agnes Oosterveen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.
Met grote zorgvuldigheid zijn de artikelen samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze site heeft een algemeen karakter heeft en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties. Soms moet bijvoorbeeld eerst een medische aandoening worden uitgesloten. Agnes Oosterveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.
Voor een medische diagnose (ADHD, dyslexie) wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen bij de huisarts.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan www.ikleeranders.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. www.ikleeranders.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Gecertificeerde coaches

Alleen coaches die het certificaat hebben behaald voor de opleiding ‘Ik leer anders’ krijgen een vermelding op de website www.ikleeranders.nl. Het certificaat is onbeperkt geldig.
Het opleidingscentrum ‘Ik leer anders’ is niet aansprakelijk voor de werkwijze van individuele coaches. Het opleidingscentrum ‘Ik leer anders’ behoudt het recht om een coach van de site te verwijderen nadat er schriftelijke klachten zijn geuit door klanten over onethisch handelen. Er wordt dan contact opgenomen met de betreffende coach.
Met grote zorgvuldigheid worden de (adres)gegevens van coaches geplaatst op de website. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Coaches zijn zelf verantwoordelijk voor controle van hun gegevens op de site www.ikleeranders.nl. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven met het formulier op de site voor gecertificeerde coaches. Deze gegevens worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
De kosten van een vermelding op de site www.ikleeranders.nl is na het behalen van het certificaat, gratis. De vermelding kan worden opgezegd zonder opzegtermijn.

Klachten

Op het formulier voor vragen op de site www.ikleeranders.nl staat de optie “Ik heb een klacht”.
Deze klachten worden schriftelijk afgehandeld binnen een werkweek.
Komt een klant er met het opleidingscentrum niet uit, dan kunnen zij hun klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. In dit gesprek wordt er naar een oplossing gezocht. De uitkomst van dit gesprek is bindend. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling.